Történetünk


Közösségünk története Dr. Miklósházy Attila nyugalmazott püspök írta meg a Magyar Katolikus Lexikon számára. Az idő múlásával Közösségünk életében sok minden megváltozott, ezért szükségessé vált Miklósházi püspök írásának frissítése, elsősorban azon részé, mely Közösségünk jelenlegi életéről szól. Alább ennek az eredeti írásnak átdolgozott változata található meg.


IMGP1558 Ottawában, Kanada fővárosában, sohasem volt annyi magyar emigráns, hogy saját egyházközségük lett volna. Állítólag az 1930-as években volt Ottawában egy Ft. Mayer György nevű katolikus pap. A II. világháború utáni években Ft. Tisza István látta el a magyarok lelkipásztori szolgálatát az ötvenes évek közepéig. Az 1956-os forradalom következményeként kb. 2000 menekült lelt új otthonra Ottawaban. Ettől számíthatjuk az ottani Magyar Katolikus Misszió történetét. Első lelkipásztora Kovács Angelus OFMCap volt, akinek lelkes buzgóságáról, emberszeretetéről, a menekülteknek nyújtott segítségéről még ma is legendák keringenek az ottawai magyarok között. 1963-ban Angelus atyát elöljárói Olaszországba hívták és a magyar missziót itt a szervita rend vette át. A szervita atyák 1963-69 között látták el az ottawai magyarokat: Furák Tibor, Bogláry Miklós, Hajdusik József, Dely Brunó. Ez idő alatt a hívek vásároltak egy házat (1577 Fisher Ave.), ami otthont adott a magyar iskolának, cserkészetnek és a különbözó egyesületeknek. Mivel nem tudták fizetni a kölcsönöket, átadták a házat a szervita rendnek, mely kárpótlás nélkül eladta azt. Ezek után a magyarok nem voltak hajlandók plébániára vagy templomra adakozni. 1969-ben a magyar szerviták elhagyták Ottawát, s ezalatt rövid ideig Somfai Béla SJ és Bujdos Ernő, szlovák nyelvű oblátus atya mondott olykor magyar szentmisét. 1970-75: Töreki Ödön SJ látta el oldallagosan a magyarokat, közben angol plébánián teljesítve szolgálatot. Utána a magyarok állandó pap nélkül maradtak egészen addig, míg Deák Ferenc SJ, montreali magyar plébános, személyes garanciát nem vállalt a Közösség életben tartására. 1976-91: minden hónap 3. vasárnapján egy jezsuita atya (legtöbbször Deák atya) ment Ottawaba szentmisét mondani a magyar híveknek, de sokszor jött Bóday Jenő, Csókay Károly, Bourdeaux Ottó és Henkey Károly teol. tanár is. A magyar szentmiséket 1957: az ottawai egyetem kápolnájában, 1958-63: a Sacre Coeur-ben (Laurier Avenue), 1963-69: 207 Bayswater Ave-ben, 1969-75: a Mária Szeplőtelen Szive, 1975-80: a Szent Antal olasz, 1980-91: a Szt Jácint lengyel templomban tartották. E nehéz 15 évben a Közösség világi vezetői, Horváth Antal és Béres Gusztáv fáradoztak buzgón a katolikus magyarság összetartásán. Az egyesületek közül a Szent István Egyesület főleg egyházi ügyekkel foglalkozott Bartakovich Aladár, a Magyarok Nagyasszonya Nőegylet pedig az ünnepségek rendezésével Pintér Istvánné elnöklete alatt. A Katolikus Misszió szoros együttműködésben volt a Ottawai Magyar Egyesülettel (1963-), a Szabadságharcos Szövetséggel (1956-), a Kanadai Magyar Írók Körével (1969-) és a Bartók Béla Körrel (1969-). 1991. január 26: Miklósházy Attila SJ pp. az ottawai Blessed Sacrament templomban pappá szentelte László László 66 éves egyetemi tanárt, akire Ottawa érseke rábízta a főegyházmegyében élő magyar katolikusok lelkipásztori gondozását. A misszió neve megváltozott: Ottawai Magyar Katolikus Közösség. 1991. január-1997 nyaráig a Magyar Közösség a Blessed Sacrament angol plébánián talált otthont, ahol László atya káplán volt. Amikor az angol plébánost elhelyezték, az érsek őt nevezte ki adminisztrátornak, mind az angol, mind a magyar hívek számára. 1997: László atyát áthelyezték a St. Ignatius of Antioch-templom angol plébánosává hat évre szóló megbizatással. A Magyar Közösség természetesen követte lelkipásztorát az új templomba. László atya nyugdíjazását követően 2012. áprilisáig a Közösség a Saint Elizabeth templomban tartotta vasárnapi szentmisét. 2012 májusától 2013 májusáig a Közösség az egyházmegyei központ kápolnáját kapta meg használatra. 2013 májustól a szentmisék újra a Saint Elizabeth templomban vannak déli 12 órakor.

P2260008Az ottawai Magyar Közösség védőszentje Árpád-házi Szent Margit. Az angol és a magyar közösség közötti kapcsolat barátságos, egymás rendezvényein kölcsönösen részt vesznek a két közösség tagjai. A Magyar Közösségnek érsekileg jóváhagyott alapszabályai, pasztorális tanácsa, pénzügyi felelőse és egyéb tisztségviselői vannak. Kb. 200 egyházközségi tag van nyilvántartva, de a vasárnapi szentmisén kb. 80 fő vesz részt, kivéve karácsonyt és húsvétot, amikor megtelik a templom. Nagyböjtben rendszeresen van lelkigyakorlat. Miklósházy püspök többször meglátogatta a közösséget és járt itt Bálint Lajos és Jakubinyi György és Seregély István. 2011-ben látogatott el először a Közösségbe Dr. Cserháti Ferenc a külföldön élő magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott esztergom-budapesti segédpüspök.

IMGP1508Ottawai Magyar Katolikus KözösségMinden vasárnap Értesítő tájékoztatja a híveket az eseményekről és lelki táplálékot is nyújt a híveknek. Rendszeres a kapcsolat az ottawai protestáns magyar közösséggel is. Az egyesületek közül megemlítendő az Árpád-házi Szent Margit Nőegylet. Karitativ vonalon a hívek nagylelkűen adakoznak a szükségben levők megsegítésére Erdélybe, Kárpátaljára, árvízkárosultaknak, iskoláknak. László atya létrehozta a Szent László Alapítványt fiatal magyar papok külföldi taníttatására. László atya halála után az általa létrehozott alapítvány tovább folytatja a László atya számára oly fontos ügy képviseletét, s így vált lehetővé, hogy egy a Saint Paul egyetemen tanuló magyar lelkipásztor folyamatosan a közösség lelkipásztoraként is szolgálhasson. A hívek nagyon sokat segítenek adományaikkal. László atya idejében nyolc fiatal pap volt Ottawában és szerzett fokozatot a Szent Pál Egyetemen.

A Közösségnek honlapja is van, mely a http://ottawaikatolikus.ca címen érhető el. A Közösség lelkipásztora és a Közösség hírei rendszeresen szerepelnek a Rogers TV magyar adásában, melynek címe Hungarian Spectrum, valamint a CHIN Radio magyar adásában is.
A Közösség lelkészei: 1957: Kovách Angelus OFMCap, 1963: Furák Tibor OSM, 1965: Bogláry Miklós OSM, 1969: Dely Brunó OSM, 1970: Töreki Ödön SJ, 1975: Deák Ferenc SJ, 1991-2008: László László, 2010-2013: Kürnyek Róbert, 2014-től Pesznyák Béla.